MUDr. Jitka Čišecká · Praktický lékař pro děti a dorost

Informace pro pacienty

Co je registrace a k čemu slouží?

Každý pacient starší 18 let má právo vybrat si jednoho praktického lékaře (děti do 19 let praktického lékaře pro děti a dorost) a zaregistrovat se k němu. Na rozdíl od lékařů-specialistů, kteří se starají o vybrané úseky pacientova těla a duše, registrující lékař si udržuje přehled o celkovém zdravotním stavu pacienta, provádí mu preventivní prohlídky, posílá jej na odborná vyšetření k lékařům-specialistům, z jejich závěrů skládá celkovou diagnózu a navrhuje další léčebné postupy. Podle předpisů přísluší registrujícímu lékaři i některé úřední výkony, jako je potvrzování různých přihlášek, žádostí, pojistek, posudky o zdravotní způsobilosti, pracovních neschopností a podobně. Pokud si pacient žádného registrujícího lékaře nezvolí, může se stát, že přehlédne počáteční stádium vážné choroby nebo onemocní chorobou, proti níž existuje očkování, ale pacient je nevyužil. Vztah mezi pacientem a registrujícím lékařem vyžaduje velkou důvěru, bez které nemůže lékař pacienta úspěšně léčit. Proto má i lékař možnost pacientovu žádost o registraci v odůvodněných případech odmítnout. V našem zdravotnickém zařízení neregistrujeme pacienty, kteří k nám již jednou ztratili důvěru a přeregistrovali se k jinému lékaři.


Jak mám postupovat při narození dítěte?

Jestliže jste nastávající rodiče a vybrali jste si mne jako registrujícího lékaře pro své dítě, kontaktujte naše zdravotnické zařízení před narozením dítěte osobně, telefonicky nebo elektronicky. Datum propuštění z porodnice a adresu pobytu dítěte nám oznamte telefonicky nejpozději v den propuštění.


Jak mám postupovat při objevení příznaků nemoci?

Ohrožení života

Jestliže příznaky ohrožují život dítěte (krvácení, potíže s dýcháním, zástava srdce, silné střevní potíže, silné bolesti břicha, nezvladatelná horečka, otrava), poskytněte první pomoc a ihned volejte Rychlou zdravotní pomoc linku 155 nebo 112.

Neprodlená lékařská pomoc
Jestliže příznaky zjevně neohrožují život dítěte, ale vyžadují podle Vašeho názoru neprodlenou lékařskou pomoc, v provozní době volejte do naší ordinace. Mimo naši dobu volejte nebo osobně kontaktujte Lékařskou službu první pomoci pro děti a dorost, kterou v našem regionu zajišťuje:
Nemocnice Písek, Čapkova 589, tel.382 772 180, ordinační doba Po-Pá 16-20h, So-Ne 8-20h.

Běžná lékařská pomoc
Jestliže příznaky podle Vašeho názoru nevyžadují neprodlenou lékařskou pomoc, poskytněte dítěti pomoc podle svých znalostí a zkušeností a dostavte se následující pracovní den do ordinace pokud možno hned na začátku ordinační doby. Při pozdějším příchodu již nelze v týž den provést některá laboratorní vyšetření, což ztěžuje a prodlužuje diagnostiku nemoci.


Jaké změny mám lékaři oznamovat?

Svému registrujícímu lékaři oznamte do 8 dnů každou změnu zdravotní pojišťovny, změnu druhu zdravotního pojištění, změnu registrujícího lékaře, změnu bydliště, propuštění z ústavního léčení a závažnou změnu zdravotního stavu.


K jakým zdravotním službám je nutný písemný souhlas?

V naší ordinaci vyžadujeme písemný souhlas k provedení každého nepovinného očkování a k aplikaci každého antibiotika injekcí. Písemnou formu vyžadujeme také k odmítnutí očkování, které je hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Pro vyjádření písemného souhlasu nebo písemného nesouhlasu s poskytnutím zdravotní služby můžete využít příslušný formulář na stránce Dokumenty.


Kdo má přístup k mé zdravotnické dokumentaci?

Zdravotnická dokumentace vedená lékařem o pacientovi je majetkem lékaře. Pacient, jeho zákonný zástupce a zmocněné osoby mohou požádat o výpis nebo kopii.


Kdy a jak k vám mohu přeregistrovat dítě od jiného lékaře?

Zaregistrovat se k nám může pacient do 19 let věku, který se v uplynulých 3 měsících nezaregistroval k jinému praktickému lékaři pro děti a dorost ani k praktickému lékaři pro dospělé.

O registraci se můžete  předem telefonicky informovat


Kdy a jak mám dítě objednat na preventivní prohlídku?

Na preventivní prohlídky se objednávejte telefonicky u sestry  v termínech  dle  zdravotního průkazu -  tedy  3,5,7,9,11,13,15,17  let a  před 19. rokem k výstupní


Kdy a jak mohu od vás přeregistrovat dítě k jinému lékaři?

Jestliže jste se dohodli na nové registraci s jiným lékařem, sdělte mu naši adresu, případně kontakt na náš e-mail a web. Nám sdělte pro kontrolu jméno a adresu Vašeho nového registrujícího lékaře.


Kdy a jak mohu požádat o návštěvu lékaře doma?

Návštěva lékaře v domácím prostředí je hrazena z veřejného zdravotního pojištění pouze v případě, že zdravotní stav pacienta neumožňuje jeho přepravu do ordinace a zpět běžným dopravním prostředkem, jakým je např. osobní automobil. Požadavek na návštěvu lékaře hlaste telefonicky během dopolední provozní doby ordinace. Lékař se dostaví v nejbližším volném termínu, čas návštěvy však nelze předem určit. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, volejte Rychlou zdravotní pomoc linku 155 nebo 112.

Vzhledem k lepším  vyšetřovacím možnostem v ordinaci doporučujeme  vyšetření  v  ordinaci a  pokud  je  stav dítěte   vážný event.  ještě   volejte   dopředu  do  ordinace, abychom s  Vámi  počítali a  mohli  Vás  vyšetřit   přednostně


Mohu požádat o vystavení elektronického receptu?

Od 1.1.2018 vystavujeme  elektronické recepty


Potřebuji ohodnotit následky úrazu pro pojišťovnu...

Následky úrazu hodnotíme obvykle na základě odborných nálezů lékařů-specialistů, kteří úraz léčili.  V případě potřeby Vás objednáme na kontrolní prohlídku


Potřebuji potvrdit přihlášku do školy nebo jiný doklad...

Posudky o zdravotní způsobilosti (mateřská škola, střední škola, vysoká škola, dětské tábory a soustředění) a některé další doklady potvrzujeme obvykle bez vyšetření. V případě potřeby Vás objednáme na kontrolní prohlídku a sdělíme Vám termín vyzvednutí potvrzeného dokladu

Doporučujeme předem telefonicky o posudek požádat

Posudky pro řidičský průkaz, svářečský průkaz a na různé brigády  a výpisy z dokumentace doporučujeme také  předem telefonicky objednat

Výpisy a složitější posudky na počkání jsou s příplatkem 100%


Potřebuji potvrdit zdravotní způsobilost k nějaké činnosti...

Zdravotní způsobilost (např. k řízení vozidel, k držení střelné zbraně, k výkonu profese, ke sportovní činnosti, k účasti na zotavovací akci apod.) potvrzujeme na základě údajů ve zdravotní dokumentaci a  ev. i lékařské prohlídky - je  třeba   se  předem telefonicky  objednat !!

Tato potvrzení nemohou poskytovat  jiní lékaři - např. v  době   mé  dovolené  je zastupující lékař  pouze pro případ nemoci -  nelze   tedy   požadovat po zastupujícím lékaři  potvrzení o zdravotní způsobilosti


S kým mohu poslat dítě k lékaři?

Nezletilý pacient mladší 15 let může být podle zákona ošetřen pouze v přítomnosti a se souhlasem svého zákonného zástupce nebo jím písemně (není nutné, pokud rodinu znám) zmocněné oprávněné osoby (např. babičky). Nezletilý pacient starší 15 let může být nyní ošetřen bez přítomnosti svého zákonného zástupce. V naší ordinaci této možnosti využijeme a nebudeme již požadovat písemný souhlas zákonného zástupce s ošetřením nezletilých pacientů starších 15 let bez doprovodu. Nesvéprávné pacienty však nadále budeme ošetřovat pouze v doprovodu zákonného zástupce.